Towarzystwo Finansowe Silesia – z pasją dla rozwoju

Możliwość komentowania Towarzystwo Finansowe Silesia – z pasją dla rozwoju została wyłączona Aktualności

Ponad 1,7 mld zł zgromadzonego kapitału, 18 lat doświadczenia w restrukturyzacji, zarządzaniu i nadzorze właścicielskim, blisko trzy tysiące stabilnych miejsc pracy w rozwijającej się Grupie Kapitałowej oraz udział w kluczowych dla polskiej gospodarki przedsięwzięciach i rządowych programach – to potencjał, budujący silną pozycję rynkową Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o.

Zarząd – Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o., od lewej p. Jadwiga Dyktus, p. Monika Domańska fot. mat. prasowe

Grupa TFS, powiększona w tym roku o trzy kolejne spółki: SEFAKO SA w Sędziszowie, Fabrykę Elementów Złącznych SA w Siemianowicach Śląskich oraz Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. we Wrocławiu, realizuje strategię, zmierzającą do podniesienia jej konkurencyjności, osiągnięcia trwałej rentowności oraz wzrostu wartości tworzących Grupę firm. Chcemy być długoterminowym inwestorem dla naszych spółek, zapewniając im stabilność i rozwój. Nasze dotychczasowe projekty potwierdziły, że mamy determinację i odwagę do realizacji trudnych zadań i potrafimy znaleźć rozwiązania nawet w krytycznych sytuacjach. Nie brakuje nam również wiedzy, kapitału i pasji do realizacji nowych przedsięwzięć – deklarują zarządzające TFS Prezes Jadwiga Dyktus i Wiceprezes Monika Domańska.

Fabryka Kotłów „Sefako” SA

Towarzystwo Finansowe Silesia z siedzibą w Katowicach jest spółką nadzorowaną przez Ministra Energii. Minione dwa lata były dla Grupy czasem wielkich wyzwań. Silesia z sukcesem zamknęła projekt na postoczniowym terenie w Szczecinie, sprzedając udziały w Szczecińskim Parku Przemysłowym na rzecz Funduszu Inwestycyjnego MARS – teren udało się przywrócić do funkcji produkcyjnych – również tych związanych z przemysłem okrętowym. Towarzystwo poważnie zaangażowało się też w restrukturyzację węgla kamiennego, obejmując udziały, a następnie akcje, Polskiej Grupy Górniczej i obligacje Jastrzębskiej Spółki Węglowej. TFS stało się też większościowym akcjonariuszem Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria SA, przyspieszając realizację kluczowej dla tej spółki inwestycji – budowy nowej baterii koksowniczej za 130 mln zł. Ważnym elementem Grupy Kapitałowej TFS pozostaje Torpol SA, należący do wiodących firm budownictwa przemysłowego w Polsce, z portfelem zamówień sięgającym 3 mld zł rocznie.

 

2018 rok przyniósł nowe wyzwania w postaci powiększenia Grupy Kapitałowej i przygotowania strategii, wzmacniającej spójność i synergię w ramach Grupy. TFS rozpoczęło międzynarodową kampanię na rzecz sprzedaży walcowni rur bez szwu systemu Mannesmanna – produkcyjnych aktywów dawnej Walcowni Rur Jedność w Siemianowicach Śląskich – i wsparło proces unowocześnienia działającej w tym mieście Walcowni Rur Silesia. Towarzystwo aktywnie włączyło się też w realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programu dla Śląska, stanowiącego jej istotną część.

Walcownia Rur Silesia SA fot. mat. prasowe

– Czym dziś jest Towarzystwo Finansowe Silesia?

Jadwiga Dyktus, Prezes Zarządu TFS: tworzymy grupę spółek działających w górnictwie, metalurgii, przemyśle kolejowym, koksowniczym i energetyce. Posiadamy także nieruchomości, a nawet samolot – to majątek pozyskany głównie w trybie rozliczeń finansowych restrukturyzowanych firm, który staramy się efektywnie wykorzystywać. Konsekwentnie budujemy własną grupę przemysłową, wprowadzając przejęte firmy na ścieżkę trwałej rentowności i rozwoju.

 

– W tym roku Grupa Kapitałowa TFS powiększyła się o trzy spółki. Jaki cel przyświecał powiększeniu Grupy? Jakie są plany TFS wobec przejętych firm?

 

Jadwiga Dyktus: budujemy strategiczne alianse biznesowe, by zwiększać możliwości konkurowania na rynku. SEFAKO to znaczący gracz na europejskim rynku energetycznym, Fabryka Elementów Złącznych jest wiodącym producentem w tej branży, a Instytut Automatyki Systemów Energetycznych należy do największych centrów rozwojowych automatyki w kraju. Chcemy być dla naszych spółek długoterminowym inwestorem, finansować ich procesy rozwojowe i wspierać zarządzanie nimi. Analizujemy możliwości Grupy i rozważamy kolejne projekty, również akwizycyjne. Pozyskaliśmy spółki pasujące do profilu naszej Grupy i dające szanse na osiągnięcie – dzięki wzmocnieniu współpracy między nimi – efektów synergii, a w konsekwencji prowadzące do wzrostu ich wartości. Pragniemy też nadać Grupie Kapitałowej spójny charakter – szeroki zakres działania Grupy TFS jest atutem, ale także wymusza systematyczne porządkowanie Grupy i skupienie się na efektach synergii.  To było jednym z powodów sprzedaży w 2017 roku Szczecińskiego Parku Przemysłowego na rzecz funduszu inwestycyjnego MARS. Spółka zarządzała blisko 45 ha uzbrojonymi w infrastrukturę stoczniową. Była w dobrej sytuacji finansowej i posiadała wolny od wszelkich obciążeń majątek. Ta transakcja była istotnym wkładem TFS w realizację programu rozwoju polskiego przemysłu okrętowego oraz Rządowego Programu „Batory”.

 

– Na czym w praktyce może polegać synergia między spółkami Grupy Kapitałowej TFS?

 

Monika Domańska, Wiceprezes Zarządu TFS: Przykładów jest bardzo wiele, choćby w sferze zdynamizowania współpracy dwóch siemianowickich firm: Walcowni Rur Silesia i Fabryki Elementów Złącznych, która w sierpniu dołączyła do naszej Grupy. Chcemy, by Walcownia zaopatrywała fabrykę w pręty ciągnione na zimno, co poprawi to efektywność FEZ, zwiększając jednocześnie przychody WRS. Ta nowa inicjatywa, powstała dzięki współpracy obu fabryk, umożliwi rozszerzenie oferty handlowej Walcowni o nowy produkt jakim są pręty ciągnione na zimno, a w konsekwencji pozwoli na zwiększenie przychodów oraz poprawę marż Walcowni.

W 2019 r. zamierzamy uruchomić grupową platformę zakupową – z tego tytułu prognozujemy spadek kosztów zakupu materiałów pomocniczych o około 5 proc. W przyszłym roku planujemy również grupowe zakupy energii elektrycznej dla całej naszej Grupy, dzięki czemu spodziewamy się obniżki kosztów zaopatrzenia w energię od 3 do 5 proc w porównaniu do zakupów realizowanych  indywidualnie przez każdą ze spółek. Widzimy również potencjał zwiększenia przewag Sefako poprzez możliwość przedstawienia kompleksowej oferty na realizację inwestycji pod klucz przy współpracy z Instytutem Systemów Energetycznych z Wrocławia. Kładziemy nacisk na rozwój produktowy w naszych spółkach w kierunku zwiększenia innowacyjności oferowanych rozwiązań. To wszystko cegiełki, budujące konkurencyjność i stabilną pozycję naszych spółek.

 

– Czy TFS planuje także sprzedaż części posiadanych aktywów?

 

Jadwiga Dyktus: uruchomiliśmy właśnie międzynarodową kampanię w środowisku hutniczym, w ramach której oferujemy do sprzedaży walcownię rur bez szwu systemu Mannesmanna w Siemianowicach Śląskich, czyli produkcyjne aktywa dawnej Walcowni Rur Jedność. Wcześniej żmudnie porządkowaliśmy stan własnościowy i prawny tego majątku, aby móc bez obciążeń zaoferować go inwestorom.

Z naszych analiz wynika, że zmiany na rynkach światowych w związku z polityką Donalda Trumpa zwiększają możliwości sprzedaży walcowni. Staramy się dotrzeć z ofertą w tym zakresie do szerokiej grupy potencjalnych nabywców m.in. z Chin, Indii i Rosji, dla których zakup walcowni mógłby być okazją do rozpoczęcia produkcji na terenie Unii Europejskiej. Oczywiście decydujący będzie rachunek ekonomiczny. Liczymy, że uda się przekonać inwestorów, że kupno urządzeń siemianowickiej walcowni może być dla nich korzystne.

 

– Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed TFS w najbliższym czasie?

 

Monika Domańska: zakładamy systematyczny rozwój Grupy Kapitałowej poprzez udział w nowych projektach. Szczególnie ważne jest dla nas zaangażowanie w Program dla Śląska, do którego włączyliśmy się w grudniu ubiegłego roku. Realizujemy program inwestycyjny w Walcowni Rur Silesia oraz analizujemy możliwości rozwojowe, w tym dywersyfikację produktową w Fabryce Elementów Złącznych. Jesteśmy też na etapie budowy nowej strategii. Kluczowe będzie skuteczne wdrożenie programu synergii w Grupie Kapitałowej poprzez rozszerzenie i wzmocnienie współpracy pomiędzy naszymi spółkami. Jesteśmy na dobrej drodze, by to osiągnąć. Systematycznie się rozwijamy, zarówno z puntu widzenia Grupy Kapitałowej jak i kapitału ludzkiego, dołączają do nas nowi partnerzy, którzy podzielają determinację i odwagę w realizacji trudnych zadań. Stajemy się cenionym partnerem biznesowym, który dzięki swojemu doświadczeniu znajduje rozwiązania w skomplikowanych sytuacjach.

 

Grupa Kapitałowa TFS:

Grupa Torpol SA

Grupa Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria SA

Grupa Sędziszowskiej Fabryki Kotłów SEFAKO SA

Fabryka Elementów Złącznych SA

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o.

Walcownia Rur Silesia SA

 

Towarzystwo Finansowe Silesia dla Niepodległej

Monika Domańska, Wiceprezes Zarządu TFS:

 Rok stulecia polskiej niepodległości także dla nas jest czasem szczególnym; chcemy aktywnie włączyć się w obchody tej ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy, zachęcając do rodzinnego uczestnictwa w nich pracowników całej naszej Grupy Kapitałowej – to blisko 3 tys. osób w województwach śląskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, mazowieckim i wielkopolskim. Kluczowym punktem naszych obchodów będzie międzypokoleniowy konkurs patriotyczny dla pracowników Grupy i ich rodzin. Chcielibyśmy uzyskać patronat Ministerstw: Energii oraz Edukacji Narodowej. Naszym partnerem w tych działaniach jest katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Jako Grupa TFS przystąpiliśmy do ogólnopolskiego, wieloletniego programu pod nazwą „Niepodległa”, w ramach którego chcemy wspierać liczne inicjatywy upamiętniające bohaterów polskich zmagań o niepodległość. Będziemy m.in. promować plenerową wystawę „Ojcowie Niepodległości”, prezentującą sylwetki ludzi działających na rzecz powrotu Polski na mapę świata, wspierać działania edukacyjne dla młodzieży z wykorzystaniem gier edukacyjnych IPN czy fundować nagrody w regionalnym konkursie „Album o Korfantym”.

Projekt „Niepodległa” silnie angażuje wszystkie nasze spółki – np. Torpol wspólnie z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim postawi w Poznaniu multimedialną Budkę Niepodległości, pracownicy spółek WRS i FEZ rozegrają „niepodległościowy” towarzyski mecz piłkarski, a koksownia Victoria w ramach projektu „Wyzwolenie Victorii” zorganizuje Patriotyczny Turniej Rodzinny i koncert piosenek z minionych stu lat.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone