Projekty Funduszu Klimatycznego Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizowane za pośrednictwem niemieckich placówek dyplomatycznych w Polsce

Możliwość komentowania Projekty Funduszu Klimatycznego Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizowane za pośrednictwem niemieckich placówek dyplomatycznych w Polsce została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Konsekwencje zachodzących zmian klimatycznych dotykają globalnie coraz więcej ludzi. Rok 2020 ponownie potwierdził te obserwacje. Ogromne pożary lasów w Australii i USA, susze i powodzie na całym świecie, zmiany temperatury; koszty braku zdecydowanych działań na tym obszarze, są ogromne, a zagrożenia dla bezpieczeństwa, wynikające ze zmian klimatycznych – rosną. Dyplomacja w zakresie ochrony środowiska i klimatu stoi zatem w centrum zainteresowań niemieckiej polityki zagranicznej.

Copyriht: picture alliance | Sandra Finger

Polityka energetyczna i klimatyczna stała się tematem jeszcze bardziej istotnym od czasu ogłoszenia przez przewodniczącą Komisji Europejskiej w roku 2020 strategii Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal), której ambitnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz redukcji emisji CO2 do roku 2030 o co najmniej 55% w porównaniu do 1990, a także szeroko zakrojonej, planowanej promocji sprawiedliwych zmian strukturalnych (Just Transition). Zwłaszcza, że sąsiadujące ze sobą Polska i Niemcy, stoją przed tym samym zadaniem, jakim jest niełatwa transformacja energetyczna, do której muszą przekonać również mieszkańców regionów, które wychodzą z węgla. Skuteczna polityka klimatyczna musi być jednak czymś więcej; musi łączyć politykę energetyczną, gospodarczą i ochronę środowiska oraz wykorzystywać przy tym mechanizmy synergii. Istnieje w tym temacie wiele obiecujących i udanych inicjatyw, pomysłów i projektów w biznesie, polityce oraz społeczeństwie obywatelskim. Niemniej jednak, wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.

Dzięki Funduszowi Klimatycznemu Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera szereg projektów w zakresie ochrony klimatu i środowiska. Nacisk położony jest na podejścia regionalne, ale możliwe jest również finansowanie projektów transgranicznych. Tematy mogą obejmować ochronę środowiska, zrównoważoną politykę energetyczną, czyste powietrze, transport niskoemisyjny oraz walkę ze zmianami klimatycznymi, jak również rozwijanie świadomości i zaangażowanie obywateli w kwestiach ochrony klimatu.

Każdego roku Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyznacza specjalne priorytety dla projektów wspieranych w ramach funduszu.

Możliwymi formatami dla tzw. projektów Funduszu Klimatycznego mogą być

  •  konferencje i wydarzenia im towarzyszące, warsztaty i dyskusje panelowe gromadzące ekspertów i decydentów
  • szkolenia i zajęcia doskonalenia zawodowego
  • prace w zakresie public relations w formie publikacji autorskich
  • popularyzacja projektów w zakresie ochrony środowiska i klimatu

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu wspierał i towarzyszył do tej pory różnym projektom. Warto tu wymienić takie projekty jak:

  • Transgraniczny Kongres Rowerowy (Polska, Niemcy, Czechy), zorganizowany przez Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu (IRT).

W trakcie wydarzenia zaprezentowano pozytywne i łatwe do wdrożenia praktyki transportu rowerowego w Europie dla regionu przygranicznego Dolnego Śląska w oparciu o udane przykłady z krajów sąsiadujących – Niemiec i Czech. W tym samym czasie powstała również sieć współpracy w ramach nowych koncepcji ruchu rowerowego.

– Zorganizowane i przeprowadzone w roku 2018 przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK) w Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, warsztaty, które odbyły się w formie symulacji negocjacji COP24.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z międzynarodowymi inicjatywami na rzecz ochrony klimatu i sami mogli przeprowadzić negocjacje w formie symulacji COP 24. Impreza pokazała jak złożone są te procesy i jak trudno jest osiągnąć ogólnie akceptowane rezultaty, które w ostateczności prowadzą do poprawy ochrony klimatu.

Projekt teatralny „Dzieci czują klimat”, który został zorganizowany przez Centralę Szkolnictwa Zagranicznego we współpracy z polskimi szkołami i Teatrem Die Mimosen. Koncepcję spektaklu stworzyły same dzieci. Sztukę przedstawiono później w pięciu miastach w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu. Tematem przewodnim projektu były energie odnawialne. Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych wsparło projekt finansowo w ramach Funduszu Klimatycznego.

Internetowe szkolenie dla działaczy na rzecz klimatu na Śląsku z udziałem znanych naukowców i działaczy, zorganizowane i przeprowadzone od września do grudnia br., przy wsparciu funduszu przez organizację pozarządową BoMiasto.

Właśnie tak mogą wyglądać różnorodne projekty wspierane w ramach Funduszu Klimatycznego.

Nie wiadomo jeszcze, co będzie tematem przewodnim funduszu w roku 2021. Jak tylko zostanie on ustalony, konsulat generalny opublikuje na swoich mediach społecznościowych warunki ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Klimatycznego 2021. Zainteresowane organizacje mogą jednak już teraz pracować nad pomysłami i składać wnioski projektowe wraz z planem finansowym do Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu. Osobą kontaktową w sprawie Funduszu Klimatycznego jest pani Doris Wildemann, tel.: 071-3772716, e-mail: wi10@bres.auswaertiges-amt.de.

Wnioski o dofinansowanie projektów funduszy klimatycznych można składać również do do Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie oraz Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone