Gminny Program Rewitalizacji Bytom 2020+

Możliwość komentowania Gminny Program Rewitalizacji Bytom 2020+ została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Mieszkania, Samorząd

Remonty kamienic, zagospodarowanie przestrzeni publicznych, rozwój mieszkalnictwa socjalnego, renowacja obiektów zabytkowych, a także działania nieinwestycyjne to nowe projekty, które trafią na listę uzupełniającą do Gminnego Programu Rewitalizacji w Bytomiu. Jak podaje Urząd Miejski, jest ich aż 148.

Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek

W pierwszej kolejności w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO województwa śląskiego na lata 2014-2020 zrealizowanych zostanie 30 przedsięwzięć skupionych w 17 projektów  uzupełniających podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

– Przystępujemy do zapowiadanej w maju aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Zgodnie z nakreślonymi w raporcie monitoringowym kierunkami zmian, chcemy położyć większy nacisk na rewitalizację Śródmieścia, które powinno być wizytówką miasta i przestrzenią integracji mieszkańców. Nie zmienia to faktu, że rewitalizacja będzie kontynuowana także w Bobrku, Rozbarku czy Kolonii Zgorzelec – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.
148 projektów stworzonych przez wspólnoty, przedsiębiorców, stowarzyszenia i instytucje

Do listy realizowanych już w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przedsięwzięć dołączy 148 nowych propozycji. To projekty wyłonione spośród 180 propozycji zgłoszonych w trakcie trwającego od 27 maja do 30 czerwca br. naboru uzupełniającego. Pomysłodawcami przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają znaleźć się na liście uzupełniającej do GPR są wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, jednostki miejskie i instytucje – również tej rangi co Opera Śląska czy Muzeum Górnośląskie.

– Aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji tworzyli z nami sami mieszkańcy. Bardzo nas cieszy tak duży odzew wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców działających w Bytomiu, stowarzyszeń i parafii – wszystkich podmiotów, które złożyły fiszki projektowe. Po zweryfikowaniu projektów pod kątem zgodności z założeniami GPR udało nam się stworzyć listę 148 przedsięwzięć uzupełniających program – mówi Michał Bieda, I zastępca prezydenta Bytomia.
Zaproponowane inwestycje dotyczą m.in. remontów kamienic wspólnot oraz zagospodarowania terenów zewnętrznych, rozwoju mieszkalnictwa socjalnego i wspomaganego oraz infrastruktury społecznej (centrów usług społecznościowych, przedszkola, żłobka) czy renowacji obiektów zabytkowych. Spośród działań nieinwestycyjnych wyróżnić można: projekty w zakresie pedagogiki ulicy, programów aktywności lokalnej oraz projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem.
Część projektów z uzupełniającej listy już wkrótce doczeka się realizacji. 17 spośród nich zostało uznane za przedsięwzięcia wspierające uruchomienie mechanizmów rozwojowych, dlatego też projekty te będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO województwa śląskiego na lata 2014-2020.

17 projektów dla Śródmieścia, Bobrka, Rozbarku i Kolonii Zgorzelec

Jeśli bytomscy radni uchwalą aktualizację GPR, a Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pozytywnie oceni projekty, Śródmieście, Bobrek, Rozbark i Kolonię Zgorzelec czekają wielkie zmiany.

Jakie zmiany?
W Śródmieściu remontu doczeka się ul. Dworcowa, gdzie zmodernizowany zostanie deptak oraz wyremontowane będą części wspólne 13 budynków mieszkalnych. Odnowę przejdzie także najstarsza ulica Bytomia – Zaułek. Zniszczony budynek dawnej przychodni przy ul. Batorego 2 odzyska blask i otrzyma nową funkcję – powstanie tam dom dla seniorów oraz osób z częściową niepełnosprawnością. Z kolei budynek Villi Danielsen, przy ul. Wrocławskiej 6 zostanie zaadaptowany na żłobek i przedszkole. Skwer na rogu ulic Kolejowej i Wrocławskiej zostanie uporządkowany. Rewitalizacji doczekają się także inne zniszczone kamienice np. przy Rycerskiej 1 czy Szymanowskiego 2 (dawne Kino Gloria). W ramach rewitalizacji Śródmieścia wyremontowane będą także części wspólne budynków przy ul. Mickiewicza, Głębokiej, Matejki, Katowickiej, Rostka. Powstaną lokale wspomagane dla osób młodych (przy ul. Korfantego) oraz osób starszych (w Domu dla Seniora przy ul. Czarneckiego). W Śródmieściu powstaną też nowe tereny rekreacyjne, place zabaw i strefy dla seniorów.

W Rozbarku zostaną zagospodarowane przestrzenie publiczne przy pl. Hiolskiego, pl. Karin Stanek, ul. Matejki, ul. Prusa, ul. Alojzjanów, a kościół św. Jacka zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz tego, kontynuowany będzie projekt rewitalizacji dawnej kopalni „Rozbark” poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju centrum sportów wspinaczkowych i siłowych. Powstaną tereny rekreacyjne dla dzieci i seniorów (m.in. przy ul. Alojzjanów i Witczaka).

W Bobrku w budynkach Nowej Kolonii Robotniczej powstaną 54 mieszkania, wyburzone zostaną zniszczone oficyny a tereny wokół remontowanych budynków zostaną zagospodarowane. Budynek przy parafii św. Rodziny zostanie zaadaptowany na potrzeby Klubu Seniora, powstanie też nowy plac zabaw.

W Kolonii Zgorzelec wyremontowane zostaną części wspólne 10 budynków, powstanie plac zabaw.

Łączny koszt 5 planowanych do realizacji projektów w zakresie rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych wyniesie: prawie 25 mln zł. Natomiast 12 planowanych do realizacji przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych wyniesie ponad 73 mln zł.

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji krok po kroku

Przypomnijmy, pod koniec marca, po dwóch latach od przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji, został przeprowadzony jego monitoring. W specjalnym dokumencie stworzonym przez dra Krzysztofa Wranę – eksperta w zakresie rozwoju regionalnego znalazły się m.in. rekomendacje dotyczące kierunków aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji ujawnił szereg problemów, które wyniknęły na etapie realizacji zadań lub ich pojawienie się nie zostało przewidziane przed przystąpieniem do procesu rewitalizacji. Część zadań nie została zrealizowana ponieważ realizatorzy nie podołali zadaniu; część projektów zdezaktualizowała się np. ze względu na zmiany makrostrukturalne takie jak spadek bezrobocia; część obarczona była błędnymi założeniami projektowymi, nie uwzględniała kalkulacji kosztów utrzymania przez okres trwałości projektów; a część napotkała na takie bariery wdrożeniowe, jak: trudności w wyłonieniu wykonawców, niedoszacowanie projektów czy błędy w procesie przeprowadzania zamówień publicznych.

Stąd konieczność przeprowadzenia uzupełniającego naboru projektów. Spośród 180 propozycji wskazanych w maju i czerwcu przez wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, parafie i instytucje wybrano 148, które mają stanowić listę uzupełniającą Gminnego Programu Rewitalizacji.

Podczas poniedziałkowej (23 września) sesji Rady Miejskiej, bytomscy radni będą głosować nad podjęciem uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. W październiku i listopadzie zaktualizowany GPR zostanie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wybrane projekty będą zrealizowane do końca 2022 roku.

Materiały prasowe: Urząd Miejski w Bytomiu

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone